Screeningsonderzoek: informatiefiche

Achtergrond en doelstellingen van het onderzoek

De Universiteit is niet enkel een plaats van onderwijs, maar ook van onderzoek. Doordat onze medewerkers actief aan onderzoek doen, helpen ze mee aan de constante ontwikkeling van het vakgebied en blijven ze op de hoogte van de meest recente bevindingen en theorieën. Omdat de psychologie zich richt op de studie van het menselijk gedrag, is er nood aan mensen die deel willen nemen aan psychologisch onderzoek.

Momenteel wordt er aan onze Faculteit heel wat onderzoek uitgevoerd waaraan studenten deelnemen. Voornamelijk binnen het klinisch georiënteerde onderzoek is het vaak noodzakelijk om het onderzoek te beperken tot personen waarvan vooraf geweten is dat ze bepaalde kenmerken bezitten. Indien we, bijvoorbeeld, via ons onderzoek meer willen te weten komen over waarom sommige mensen angst hebben voor spinnen of waarom sommige mensen het moeilijk hebben om te stoppen met roken, dan is het noodzakelijk om een beroep te kunnen doen op personen die angst hebben voor spinnen of die willen stoppen met roken. Hiervoor moeten we eerst een screening doen. Dit houdt in dat we een aantal vragen voorleggen aan een grote groep mensen om daarna op basis van de antwoorden bepaalde mensen met bepaalde kenmerken uit te nodigen om deel te nemen aan verder onderzoek. Het onderzoek waarvan hier sprake is zo een screening.

Inhoud en duur van het onderzoek

Op de website bevinden zich een aantal vragenlijsten die ingevuld kunnen worden. Per vragenlijst wordt beschreven wat de vragenlijst precies bevraagt en hoe lang het invullen ervan ongeveer in beslag zal nemen.

Anonimiteit

Het onderzoek is zo opgezet dat je antwoorden anoniem verwerkt worden. Bij de registratie op de website zal gevraagd worden je voornaam, naam en e-mailadres op te geven. Je krijgt dan een gebruikersnaam en een wachtwoord opgestuurd. Dit wachtwoord kun je altijd wijzigen. Bij de registratie krijg je een toevallig gekozen dossiernummer toegewezen. Vanaf dat moment kun je vragenlijsten beginnen invullen. Al je antwoorden komen terecht in een deel van de databank dat enkel dossiernummers en antwoorden bevat. Je identificatiegegevens (voornaam, naam, e-mailadres, samen met je dossiernummer) komen terecht in een ander deel van de databank. Je antwoorden en je identificatiegegevens worden dus bewaard in aparte delen van de databank.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

De onderzoekers die de vragenlijsten verwerken, krijgen enkel jouw antwoorden en jouw dossiernummer te zien. Onderzoekers hebben nooit toegang tot de identificatiegegevens. Zij weten dus niet welk dossiernummer en welke antwoorden bij welke naam horen. Jouw antwoordgegevens worden dus volledig anoniem door de onderzoekers verwerkt.

Wouter Bosmans (administratief verantwoordelijke van het Secretariaat van de Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie) heeft enkel toegang tot de identificatiegegevens. Dit is noodzakelijk om je gegevens te kunnen wissen of om feedback te kunnen geven op je antwoorden. Wouter Bosmans is verder niet bij het onderzoek betrokken en heeft nooit toegang tot de antwoorden op de vragenlijsten. Hij kan dus nooit te weten komen wat jij geantwoord hebt op de vragenlijsten.

Prof. Dr. Ernst Koster is de beheerder van de website. Hij heeft een paswoord waarmee hij in het hele systeem kan, maar hij heeft nooit recht tot inzage in de databank. Hij heeft dus niet het recht om je antwoorden en je identificatiegegevens te bekijken, en dus zeker niet om je antwoorden aan je identificatiegegevens te koppelen. Wel kan hij toestemming verlenen aan de technicus, Jasmien Vervaeke, om de website aan te passen mochten er (technische) problemen zijn. Jasmien moet hierbij ook toegang kunnen hebben tot de databank indien de technische problemen zich daar afspelen. Deze toegang krijgt zij enkel na uitdrukkelijke toestemming van de academisch verantwoordelijke. Jasmien werkt ook altijd onder supervisie van de academisch verantwoordelijke. Daarbij komt nog eens dat Jasmien vanzelfsprekend nooit het recht heeft om je antwoorden te koppelen aan je identificatiegegevens.

Tenslotte kan de serverbeheerder (www.priorweb.be) technisch gezien de hele databank bekijken. Dit gebeurt echter door geautomatiseerde systemen, nooit door medewerkers zelf. Deze medewerkers hebben dus geen persoonlijke inzage in je antwoorden, tenzij heel uitzonderlijke gevallen dit noodzakelijk zouden maken. Dat kan echter enkel na uitdrukkelijke toestemming van de academisch verantwoordelijke. In elk geval voeren deze personen nooit analyses uit op de inhoud van de databank. Dat wil zeggen dat zij nooit de koppeling zullen maken tussen jouw antwoorden en jouw identificatiegegevens.

Hier geven we graag even wat extra uitleg bij. Het koppelen van antwoorden aan identificatiegegevens is een omslachtige taak. Het is dus niet zo dat iemand in een oogopslag kan zien wie nou precies wat geantwoord heeft. Het kan dus niet zo zijn dat Jasmien of een serverbeheerder toevallig ziet wat jij geantwoord hebt. Wanneer antwoordgegevens om een uitzonderlijke reden toch moet bekeken worden, ziet die persoon enkel een matrix met getalletjes, zonder betekenis daarbij. De antwoordgegevens zien er uit als betekenisloze cijfercodes. De databank is op zich immers betekenisloos, en krijgt pas betekenis wanneer personen actief aan de slag gaan met die gegevens. Personen die uitzonderlijk toestemming hebben gekregen van de academisch verantwoordelijke om de databank te bekijken, zullen echter in geen enkele omstandigheid betekenis verlenen aan de gegevens uit de databank. Enkel onderzoekers, die geen toegang hebben tot de identificatiegegevens, geven betekenis aan de antwoordcodes. De anonimiteit van je antwoorden is dus in iedere omstandigheid verzekerd.

Indien onderzoekers personen met bepaalde kenmerken willen uitnodigen voor een onderzoek, dan doen zij dit op basis van het dossiernummer. De onderzoeker geeft in een e-mailprogramma aan welke dossiernummers hij of zij wenst te contacteren. Dit programma zoekt automatisch de e-mailadressen op in de databank, en stuurt automatisch een e-mail naar de overeenkomstige e-mailadressen. Tijdens heel dit proces blijven persoonlijke gegevens als naam en e-mailadres verborgen voor de onderzoeker. In de e-mail die je dan uiteindelijk zult ontvangen, zullen geen e-mailadressen zichtbaar zijn van gecontacteerden.

Om in staat te zijn om je ook volgend academiejaar te kunnen uitnodigen voor onderzoek, zullen de antwoordgegevens gedurende twee jaar bewaard worden. Daarna worden ze definitief vernietigd.

Vrijwillige deelname

Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Indien je niet wenst deel te nemen hoef je geen enkele vragenlijst te beantwoorden. Er is bovendien geen enkele verplichting om alle vragenlijsten in te vullen. Ook ben je volledig vrij te kiezen welke vragenlijsten je al dan niet invult. Indien je een bepaalde vraag niet wil beantwoorden, kan je die vraag gewoon onbeantwoord laten. Je kan op ieder moment stoppen met het beantwoorden van vragen. Indien je op eender welk moment na dit onderzoek vraagt om je dossier te vernietigen, zal dit ook gebeuren. Je kan een dergelijk verzoek richten aan de academisch verantwoordelijke (Prof. Dr. Ernst Koster). Ook indien je door ons wordt uitgenodigd om aan een bepaald toekomstig onderzoek deel te nemen, krijg je op dat moment informatie over het onderzoek en ben je volledig vrij om op dat moment nog te weigeren.

Het al dan niet deelnemen aan dit onderzoek heeft geen gevolg voor je verdere studies. Wel zal het zo zijn dat niet deelnemen je keuze van betaalde en niet-betaalde experimenten enigszins beperkt omdat we voor sommige van onze experimenten enkel mensen zullen uitnodigen die een bepaalde score hebben op de vragenlijsten van dit onderzoek. Voor de studenten uit de eerste bachelor psychologie betekent dat dat ze minder keuze zullen hebben in de experimenten georganiseerd in het kader van de opleidingsonderdelen Methodologie en Psychologische Functieleer I.

Feedback

Het is mogelijk om na het onderzoek meer uitleg te bekomen over de vragenlijsten. Hiervoor kan je contact op nemen met de academisch verantwoordelijke. Gezien de anonimiteit kunnen we echter geen feedback geven over jouw score op een bepaalde vragenlijst. Wel kunnen we zeggen wat bepaalde vragenlijsten beogen te meten.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

In eerste instantie zullen we dit onderzoek gebruiken om mensen met bepaalde kenmerken uit te nodigen om deel te nemen aan verder onderzoek. Verder zullen de gegevens ook gebruikt worden om de eigenschappen van bepaalde vragenlijsten na te gaan (normering, betrouwbaarheid).

Meldpunt (i.v.m deze screeningsonderzoek, NIET MET EXPERIMETRIX OF SONA) 

Voor problemen, account aanvragen, inloggen, wachtwoorden, antwoorden.... contacteer:

Jasmien Vervaeke

e-mail: Jasmien.Vervaeke@Ugent.be  

Inhoudelijke vragen omtrent dit onderzoek kan je richten aan de academisch verantwoordelijke:

Prof. Dr. Ernst Koster
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Henri Dunantlaan 2 9000 Gent
tel: 09 264 64 46
e-mail: Ernst.Koster@Ugent.be

Portaalsite Universiteit Gent Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Navigatie

Gebruikerslogin

vragenlijsten | informatie | contacteer ons